Projektowanie propozycji wartości na przykładzie serwisu biznes.gov.pl - Consulting, Service Design, Product-as-a-Service, siła doświadczenia, lepsze produkty i usługi
 

Projektowanie propozycji wartości na przykładzie serwisu biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

„W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.” Serwis Biznes.gov.pl

Co było naszym zadaniem?

Zespół Projektowy odpowiadający za rozwój portalu Biznes.gov.pl zgłosił się do nas z zapytaniem dotyczącym wypracowania propozycji wartości w ramach ekosystemu usług udostępnionych na portalu Biznes.gov.pl.

W ramach zrealizowanego projektu, głównym celem Zespołu FUZERS było zdefiniowanie elementów, które zdaniem użytkowników są wartością zachęcającą do korzystania z zasobów serwisu Biznes.gov.pl.

Realizację tego zadania wykorzystano także do zweryfikowania hipotez dotyczących profili użytkowników, którzy najczęściej odwiedzają strony serwisu, aby móc określić, kto jest grupą docelowa i dla kogo w pierwszej kolejności serwis Biznes.gov.pl powinien budować swoją komunikację.

Czym jest propozycja wartości?

Propozycja wartości, to obietnica, którą składamy użytkownikom. To obietnica, która ma ich przekonać, że to właśnie z nami warto działać. Aby tak się stało, propozycja wartości musi odwoływać się do zdefiniowanych potrzeb użytkowników.

Dlatego też prace nad propozycją wartości opierają się przede wszystkim na zdefiniowaniu i poznaniu użytkowników. Robimy to w oparciu o wywiady i warsztaty z nimi. Dlatego, żeby zrozumieć ich perspektywę analizowane są takie elementy  jak potrzeby, trudności, cele i zadania do zrealizowania.

W pracy na jej stworzeniem wykorzystuje się m.in. kanwę propozycji wartości, która pozwala wizualizować i porządkować zbierane informacje.

Dobrze zdefiniowana propozycja wartości pomaga analizować, projektować oraz wdrażać odpowiednią komunikację i rozwiązania – takie, które odpowiadają na realne (a nie oparte na przypuszczeniach) potrzeby użytkowników.

Co zrobiliśmy?

Do realizacji zadania wykorzystaliśmy badania jakościowe. Przeprowadziliśmy jedenaście wywiadów indywidualnych (IDI) – cztery w Siedlcach i siedem w Lublinie oraz dwa wywiady grupowe (fokusy), w których w każdej z lokalizacji mieliśmy po 6 respondentów. Dodatkowym działaniem badawczym była ankieta on-linie, która pozwoliła nam na pierwszą iterację wypracowanych rozwiązań z rzeczywistymi użytkownikami serwisu Biznes.gov.pl.

Całość procesu badawczego poprzedziliśmy wieloaspektowym badaniem Desk Research, w którym zebraliśmy inspiracje i dobre praktyki stosowane w Polsce i na świecie w kontekście portali dedykowanych przedsiębiorcom.

Wszystkie działania badawcze poprzedzono spotkaniem z Zespołem Projektowym. Wspólnie omówione zostały kryteria sukcesu i harmonogram. Co ważne, razem z Zespołem Ministerstwa opracowaliśmy kształt obecnej propozycji wartości i uwspólniliśmy kierunki, na których nasze działania badawcze powinny się koncentrować.

Finalnie stworzono nową propozycję wartości portalu Biznes.gov.pl, która opiera się na uniwersalnych wartościach istotnych dla zdefiniowanych grup docelowych.

Jak to wyglądało krok po kroku?

1. Desk research

Całość procesu badawczego poprzedziliśmy analizą danych dostarczonych przez Ministerstwo oraz zebraniem inspiracji i dobrych praktyk stosowanych w Polsce i na świecie w kontekście rządowych portali dedykowanych przedsiębiorcom.

2. Badania jakościowe

Następnie zrealizowaliśmy badania jakościowe i przeprowadziliśmy jedenaście wywiadów indywidualnych (IDI) – cztery w Siedlcach i siedem w Lublinie na respondentach z wybranej grupy docelowej (młodzi przedsiębiorcy, księgowi).

3. Analiza

Kolejnym krokiem była analiza przez zespół FUZERS informacji zebranych w kroku 1. i 2. oraz opracowanie na ich podstawie wniosków w formie m.in. dwunastu hipotez, które potwierdzaliśmy w toku dalszych działań.

4. Hipotezy

Hipotezy te zostały dopracowane wspólnie z zespołem MPiT, a następnie zweryfikowane podczas dwóch wywiadów grupowych z 12 przedsiębiorcami w Lublinie i Warszawie.

5. Ankieta online

Wnioski z warsztatów poddaliśmy jeszcze jednej weryfikacji w formie ilościowej ankiety on-line, która pozwoliła nam na zderzenie założeń z większą grupą  użytkowników serwisu Biznes.gov.pl.

6. Analiza

Dane zostały ponownie przeanalizowane przez zespół FUZERS. Na ich podstawie oraz na podstawie naszych własnych doświadczeń projektowych zdefiniowaliśmy m.in. grupy docelowe serwisu wraz z ich potrzebami oraz cztery główne filary, na których oparliśmy nową propozycję wartości serwisu Biznes.gov.pl.

7. Finalna propozycja

Cztery główne filary, na których rekomendujemy opierać propozycję wartości to: rzetelność, precyzyjne wyszukiwarki, personalizacja oraz łatwy dostęp do e-usług. Są one równie istotne dla każdej z potencjalnych grup docelowych.

8. Raport końcowy

Po zebraniu i przeanalizowaniu materiałów z całości procesu przygotowaliśmy raport końcowy, który szczegółowo opisuje propozycję wartości i poszczególne etapy badania.

Co dalej?

Całość naszych działań wraz ze szczegółowymi raportami z procesu zaprezentowaliśmy przed Zespołem Projektowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Największą nagrodą dla nas było obserwowanie wprowadzanych na bieżąco uwag i zmian, które w toku realizacji projektu pojawiały się na stronie serwisu i dawały nam poczucie, że to co robimy ma realny wpływ na to jak zmienia się propozycja wartości serwisu. 

Był to bardzo inspirujący i dynamiczny projekt, który pokazuje, że administracja publiczna coraz częściej sięga po niestandardowe metody i rozumie potrzebę projektowania usług skoncentrowanych na potrzebach użytkowników.