Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności dotyczą przetwarzania danych przez administratora: Fuzers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Stanisława Staszica 14/12, 20-081 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000761205, REGON: 381972280, NIP: 7123377651, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres mailowy: hello@fuzers.com lub adres korespondencyjny: FUZERS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Stanisława Staszica 14/12, 20-081 Lublin.

II. Definicje
1. Administrator – Fuzers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres:

ul. Stanisława Staszica 14/12, 20-081 Lublin
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 2. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5. RODO lub Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://fuzers.com
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku

usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

III. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie:

1. Podczas odwiedzania Serwisu

Przy wyświetlaniu naszego Serwisu przeglądarka używana w Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Poniższe informacje są zbierane bez Państwa udziału i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 1. 1)  adres IP żądającego komputera,
 2. 2)  data i godzina dostępu,
 3. 3)  nazwa i adres URL pobranego pliku,
 4. 4)  strona internetowa, z której następuje dostęp
 5. 5)  używana przeglądarka i w razie konieczności system operacyjny na Państwa komputerze
 6. 6)  jak również nazwa Państwa operatora.

2. Nawiązanie kontaktu przez e-mail podany na stronie internetowej

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresów e-mail podanych na stronie internetowej lub formularza kontaktowego. Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody.

IV. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów;
 2. w celu realizacji zawartych umów z kontrahentami;
 3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów;

5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, okresu trwania umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO Użytkownik może zażądać informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych; W szczególności mogą Państwo żądać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia zażalenia;

2. Prawo do sprostowania – na podstawie art. 16 RODO Użytkownik może zażądać niezwłocznej korekty (sprostowania) błędnych danych bądź uzupełnienia zapisanych u Administratora danych osobowych;
3. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

4. Prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO Użytkownik może zażądać usunięcia przechowywanych przez Administratora danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych o sobie, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo ich usunięcia, a my nie

potrzebujemy już tych danych, ale potrzebne są jednak Państwu do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 21 RODO albo jeśli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
6. Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO Użytkownik może otrzymać swoje dane osobowe, jakie Użytkownik udostępnił w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie lub może zażądać przesłania danych osobowych innemu administratorowi;

7. Prawo wycofania zgody – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO Użytkownik może cofnąć udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
8. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej aktualizacji.